Igituma Perezida Petero NKURUNZIZA atinywa cane nabamugwanya mu Burundi no muri kano Karere : Uwundi Toma SANKARA muri Afrika canke nka José MUJICA wa Uruguay ?

President priant pour les recoltesPerezida Petero NKURUNZIZA ariko asengera ivyimburwa arikumwe n’Abanyagihugu mu mirima

Turamaze iminsi tubona abantu bakwirikirana ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nka za Tweeter na facebook, abatari bake bashimira Umukuru w’Igihugu  c’Uburundi kukuntu yiyegereza  cane Abanyagihugu mu bikorwa vyinshi nko mu gutera ibiti ,kubaka amashure , amavuriro, gusarura imirima n’ibindi n’ibindi.  Turabona kandi n’abandi bihaye ivyo kumugwanya ngo ntatembera aja mu bindi bihugu canke ngo arasenga gushika naho asengera imirima n’ivyimburwa. Ivyo vyatumye dushaka gusesangura muri kahise no muri kubu kugira turabe ko hari uwundi mu Perezida kw’Isi yoba yarashoboye guhabwa impano nk’iza Perezida Petero NKURUNZIZA.

Turetse kuvyo twashoboye gusesangura muri kahise ka kera cane , nk’akarorero kuntwaro zo muri Aziya mu Bushinwa aho bashoboye kubaka igihome citwa “Grande Muraille de Chine “  mu kinjana ca gatatu imbere y’igihe cacu , akaba arico gikorwa conyene gishobora kubonwa n’amaso  uri ku kwezi cakozwe n’amaboko y’umuntu , hamwe n’inyubako nininini ziri mu Gihugu ca Misiri zitwa “Pyramide”, izo zikaba zitangaza benshi kuko biragoye gutahura ukuntu zashoboye kubakwa mu myaka ya 3500 imbere y’ukuza kwa Yezu kw’isi. Ivyo bakaba babikora bashigikiwe n’abanyagihugu b’ivyo bihugu kera cane imbere yuko twinjira muriki gihe cacu, ntawundi mukuru w’igihugu canke umwami ariko arakorana n’abo arongoye akoresheje amaboko yiwe bwite nka Perezida NKURUNZIZA muri iyi myaka yacu.

Aiko naho biri uko, muri kahise ka hafi cane , harabayeho umunyafirika w’umukuru w’igihugu ca Burkina Faso azwi kw’izina rya Toma Sankara yarafise imigabo n’imigambi nkiya Perezida Petero NKURUNZIZA.  Kiretse ko Toma Sankara wewe yari yafashe ubutegetsi ku nguvu muri 1983 ( ivyari bigezweho ico gihe) , imigambi yiwe irasa cane n’iya Perezida NKURUNZIZA. Nk’akarorero , yari uwurwanya cane ivyo kuganzwa n’abazungu ( anti-imperialiste) , yaranse imfashanyo mpuzamakungu itangwa n’ibihugu vy’abazungu, yayita “ideni ry’agahomerabunwa” (dette odieuse). Yarasubije mu minwe ya leta amashirahamwe y’ubudandaji , yaranse amategeko yahabwa n’Ibanki z’abakoloni nk’Ibanki y’Isi yose (Banque Mondiale) n’Ikigega Mpuzamakungu ( FMI). Imigambi yiwe yo mu Gihugu hagati yari ishingiye cane kukurwanya inzara , kurwanya ubugararwa , uburimyi n’ubworozi , kwigenga muvy’ubutunzi, indero y’urwaruka, gucandagisha abana atamfashanyo mpuzamakungu akoresheje ( yarashoboye gucandagisha abana bangana 2.500.000 ataruhera na rumwe rw’Abazungu akoresheje ) , yarafise umugambi wo gutera ibiti bingana 10.000.000 kugira agabanye ubugararwa bwa Sahara. Kandi Sankara yahamagarira umusozi/agacimbiri kose/wose kugira ivuriro ryawo hamwe n’ishure kandi bari bamaze kubishikako.  Toma Sankara yagize ingendo nke zibaho hanze y’Igihugu kuko imigambi yiwe yayirangura arikumwe naba Burkina Faso , yamana nabo igihe cose.

Thomas SankaraUmuhisi Toma Sankara yagwanije cane akarenganyo k’abazungu atako aranabizira

None kubazi kandi batirengagiza ivyo Perezida NKURUNZIZA arikora arakora kuva 2005 muri ivyo bisata vyose vy’ubuzima, ni igiki atandukaniyeko na Toma SANKARA ? Ikintu conyene twashoboye kubona kibatandukanya nuko Toma Sankara yafashe ubutegetsi  biciye muguhirika  ubutegetsi ariko twavuze ko arivyo vyari bigezweho ico gihe , hamwe n’uko wewe abazungu bamupangiye imigambi yo kumwica bakayishikako itariki 15 Gitugutu 1987 , ariko Perezida Petero NKURUNZIZA  yatowe biciye muri demokarasi kandi abamurwanya bafashijwe n’abakoloni  baragerageje kumugandagura nkuko babigize k’ubandi ba perezida mu Burundi ( Perezida NDADAYE muri 1993 , NTARYAMIRA muri 1994 ) bikabata kuwamazi kuva muri 2005 , kandundura i vyabaye itariki 13 Rusama 2015 ni akamuna aho bakoresha umwe mubari bamwegereye cane nkuko bakoresheje Blaise Compaore mukwica SANKARA.  Ariko vyarabataye kuwamazi.  Atari kubera ko akomeye gusumvya Toma SANKARA ariko kubera wewe yashize Imana mu Kibanza ca mbere muvyo akora vyose. Aha twoca twibutsa inkuru yawa Mutunzi muri Bibiliya yigira ko yimbuye vyinshi  ahamagarira abashumba biwe n’umutima wiwe ngo bagure ibigega barye banwe bongere biruhukire. Imana iryo joro nyene imubwira ko iza kumwaka ubuzima bwiwe kuko Atari yayishize mu kibanza ca mbere ( Luka 12:13-21).  Nta nkeka rero ko igihugu c’Uburundi kizohezagirwa kuko indongozi yaco yacishize Imana mu kibanza ca mbere , kandi atishimira ivyamaboko y’abana b’abantu.

Presiden en priere avec sa femmePerezida Petero NKURUNZIZA n’Umutambukanyi wiwe bihereza Imana basengera n’Igihugu

Uwundi mu Perezida twashoboye kumenya yoba akora nka Perezida NKURUNZIZA muri iyi myaka ni José MUJICA wa Uruguay.Uyo mu Perezida yamaze imyaka 15 mugasho ,yatwaye Uruguay hagati ya 2010 na 2015. Yibera mu mirima yiwe kandi arubahiriza agahugu kiwe ari gato cane muri Amerika yepfo . Mujika yagira ingendo nke cane hanze y’igihugu ciwe, mugihe bikenewe cane gose. Mujica yaragwanye cane agwanira igihugu ciwe. Yararashwe insoro zitandatu 6 zose ziramugema ariko ntiyapfa igihe yari ku rugamba.

Imbuga ngurukanabumenyi zimwerekana nkumu Perezida akundwa cane , yiyegereza urwaruka kandi yama hafi y’abo arongoye. Mu gihugu  ciwe kuva afashe ubutegetsi , ubugizi bwa nabi bwaragabanutse cane ku buryo ku mwaka bavuga ko hicwa abantu 211 gusa , aho mu bihugu bihereranye nka Brezil , igitigiri c’abantu nkabo bicwa ku musi ku musi. Uwo mu Prezida aricisha bugufi , yiyambarira ibisanzwe , nta cravate imugera ku mubiri , agendera mumodokari isanzwe cane , igihugu ciwe yaragiteje imbere atamfashanyo akoresheje. Twagerageje kuraba ivyakora nuko yifata dusanga birahuye cane nuko Nyenicubahiro Perezida NKURUNZIZA akora.

President Jose dans les champsUmukuru w’Igihugu ca Uruguay  Jose Mujica mu mirima yiwe ariko arimbura

Gusa, abantu bo muri Uruguay baratekanye cane , ntibigera biyumvira guhirika ubutegetsi ku nguvu ,n’abari mu bangwanya ubutegetsi babikora mumahoro. Uruguay kiri mu bihugu vya mbere kw’isi hari umutekano. Yiviriye kukiguhu kubera avyishakiye kandi anashaje ,kanatitsinda “Ubusaza bunyaga ubugabo”. Nayahandi hoho abanya Uruguay bari kuguma bamutora.  Ese Abarundi bake basigaye baciyumvira ingwano no gufata ubutegetsi kunguvu nabo bofatira akarorero kubanya Uruguay!

Biravugwa kwariwe mu Perezida yarakenye cane kw’isi mu gihe ciwe, yari yitungiye ibitungwa vyiwe gusa , nibwo bwari ubutunzi bwiwe. Akaba yaha abakene 90 kw’ijana y’umushahara wiwe.  Na Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarabwiye Anyagihugu imbere y’abamenyeshamakuru bari bamubajije ko abika amafaranga yiwe hanze aho aheruka kuganira n’abamenyeshamakuru muri Kigarama mu mwaka uheze, yabishuye ko ubutunzi bwiwe ari ibitungwa afise. Kandi ntanuwokwirengagiza ukuntu afasha impfuvyi n’aba ntohonikora. Mbega akarorero keza!

Emwe biragaragara ko abagwanya  Perezida Petero NKURUNZIZA boba babigira kukutamenya  canke babigira nka nkana gusa kugira babandanye kumucafuza. Ariko ikigaragara coco n’uko niyabandanya akora uko ariko arakora, Abarundi bozabandanya bamwizera kandi bamukunda kuko agumana nabo kandi akorana nabo haba mumagorwa no mumahirwe nka SANKARA  wa Burkina Faso mumyaka ya 1980 na MUJICA wa Uruguay muriyi myaka.

 

Dukwirikirane kandi kuri Facebook : Appolinaire NISHIRIMBERE

Tweeter : @ApolloSmile

Whatsapp : +257 75 938 450

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s